ZnackaVyskyt
OK1BND/Q2
OK1DBD1
OK1IU1
OK2JRU1
OKDDQ/Q1
OKJ1FHI1
OM2KAP1
OM3KZA1