ZnackaVyskyt
OK1DDQ1
OK1FGT1
OK1FKD1
OK1MKD/Q1
OK2DTK1
OK2GK1
OK2MNV1
OK2NA1
OK2PCA1
OK2PPP1
OK2PWJ2
OK3KAP1
OM2KZA1
OM6MS2